Αγωνιζόμαστε με νομικά μέσα για τα δικαιώματα των αιτούντων-ουσών άσυλο και των προσφύγων

Για την αντιμετώπιση των παράνομων διοικητικών πρακτικών και των χώρων εκτός δικαίου που έχουν εδραιωθεί εντός του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου απαιτείται μια πολυεπίπεδη προσέγγιση: Το έργο μας βασίζεται σε έναν συνδυασμό ατομικής νομικής συνδρομής, στρατηγικης δικαστικής επίλυσης, συνηγορίας και έρευνας. Σε όλους αυτούς τους τομείς η δουλειά μας αποπνέει τον κεντρικό μας σκοπό: τον αγώνα με νομικά μέσα για τα δικαιώματα των προσφύγων, των αιτούντων-ουσών άσυλο και των οικογενειών τους.

Νομική Βοήθεια

Η νομική συνδρομή σε ατομικές υποθέσεις είναι ο πυρήνας και το θεμέλιο της δουλειάς μας και προσφέρεται δωρεάν σε εκείνους και εκείνες που την έχουν περισσότερο ανάγκη: τους-τις πρόσφυγες, τους-τις αιτούντες-ούσες άσυλο και τις οικογένειές τους. Το σύστημα παροχής νομικής βοήθειας σε ανθρώπους που ζητούν προστασία παρουσιάζει σημαντικές δομικές ελλείψεις με συνέπεια πολλοί και πολλές να αποκλείονται από το δικαίωμα στη νομική συνδρομή. Συνέπεια αυτού του αποκλεισμού είναι η δημιουργία χώρων εκτός δικαίου, όπου τα δικαιώματα υφίστανται μόνο στα χαρτιά. Σήμερα, η νομική συνδρομή σε ατομικές υποθέσεις έχει καταστει απολύτως αναγκαία, στο βαθμό που παραβιάζονται η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. και οι Οδηγίες και Κανονισμοί της Ε.Ε..

Η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη αποτελεί θεμελιώδη αρχή του Κράτους Δικαίου. Η νομική συνδρομή και εκπροσώπηση είναι ο μοναδικός τρόπος διεκδίκησης και εφαρμογής των δικαιωμάτων των αιτούντων-ουσών άσυλο, των προσφύγων και των οικογενειών τους. Παρεμβαίνουμε στη Διοίκηση και επιλύουμε νομικές διαφορές ενώπιον ευρωπαϊκών δικαστηρίων, με στόχο τον σεβασμό και την εφαρμογή των ατομικών δικαιωμάτων όπως ορίζει ο νόμος. Παρεμβαίνουμε για να εφαρμοστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα στην πράξη.

Στρατηγική Δικαστική Επίλυση

Ο στρατηγικός χαρακτήρας των διαδικασιών δικαστικής επίλυσης αναδεικνύεται όταν αυτές προσανατολίζονται στην αντιμετώπιση των συστηματικών παραβιάσεων δικαιωμάτων και των παράνομων πρακτικών μέσω καινοτόμων νομικών προσεγγίσεων. Η στρατηγική δικαστική επίλυση καθίσταται απολύτως αναγκαία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου: Το δομικό έλλειμμα στο επίπεδο της διοίκησης έχει ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός προσφύγων και αιτούντων-ουσών άσυλο να στερούνται τα δικαιώματά τους.

Υλοποιούμε στρατηγική δικαστική επίλυση σε διάφορα πεδία. Στο πεδίο της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αιτούντων-ουσών άσυλο που εξαναγκάζονται να διαβιούν υπό συνθήκες που παραβιάζουν το νόμο σε στρατόπεδα προσφύγων στην Ελλάδα, προβαίνουμε σε στρατηγική δικαστική επίλυση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις οι προσφυγές μας έχουν θετική έκβαση.

Επίσης, προβαίνουμε σε στρατηγική δικαστική επίλυση κατά την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αιτούντων-ουσών ασύλου που υφίστανται παράνομη επαναπροώθηση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ασχοληθεί με υποθέσεις που σχετίζονται με το παράνομο κλείσιμο των ελληνοτουρκικών συνόρων και υποβάλαμε προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατά την υπεράσπιση του δικαιώματος στην οικογενειακή επανένωση, η στρατηγική δικαστική επίλυση είναι επίσης απαραίτητη. Στο πεδίο αυτό έχουμε συμβάλλει ουσιαστικά, διαμορφώνοντας νομική επιχειρηματολογία για την εγγύηση του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή από τα διοικητικά δικαστήρια, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δουβλίνου. Από μια υπόθεση στρατηγικής δικαστικής επίλυσης κατορθώσαμε να διαμορφώσουμε ένα εδραιωμένο νομικό εργαλείο. Είναι η συμβολή μας για τον τερματισμό των παράνομων πρακτικών της Διοίκησης στην Ελλάδα, τη Γερμανία και άλλες χώρες της Ε.Ε.

Σε στρατηγική δικαστική επίλυση προβαίνουμε επίσης κατά την υπεράσπιση του δικαιώματος στην οικογενειακή ζώη σε υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης με μέλη οικογενειών που διαμένουν σε χώρες εκτός της Ε.Ε. Η συστηματική κωλυσιεργία των γερμανικών προξενικών αρχών μπλοκάρει τις διοικητικές διαδικασίες και επί της ουσίας παρεμποδίζει την εφαρμογή του νόμου. Από την πλευρά μας συμβάλλουμε στην εφαρμογή των δικαιωμάτων μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων νομικών προσεγγίσεων δικαστικής επίλυσης.

Συνηγορία

Η Συνηγορία είναι απαραίτητη όταν τα εγγυημένα από το νόμο δικαιώματα υποτιμώνται και παραβιάζονται. Προωθούμε την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης εφιστώντας την προσοχή σε διοικητικές πρακτικές που παραβιάζουν συστηματικά το νόμο. Συμμετέχουμε στον δημόσιο διάλογο, επιδιώκουμε τη λογοδοσία των αρμόδιων αρχών και ωθούμε τους κρατικούς θεσμούς στην ανάληψη δράσης.

Πιστεύουμε ότι η συνηγορία είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της νομικής συνδρομής και της στρατηγικής δικαστικής επίλυσης. Η συνηγορία συμβάλλει στην ευρύτερη διάδοση και την κατανόηση της ειδικής, τεχνικής νομικής επιχειρηματολογίας από τους κάθε φορά αρμόδιους θεσμικούς και πολιτικούς φορείς και δρώντες. Στην κατεύθυνση αυτή το έργο μας δημοσιοποιείται και εκτίθεται στα θεσμικά όργανα διαβούλευσης.

Συνηγορία επιτελούμε αποκλειστικά σε σχέση με τις μέριμνες της δουλειάς μας, ιδιαίτερα σε σχέση με τις συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαμόρφωση ζωνών εκτός δικαίου εντός του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Θεωρούμε τη συνηγορία ύψιστης σημασίας γιατί ως ευρωπαίοι-ες πολίτες έχουμε την υποχρέωση να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τα δικαιώματα των προσφύγων και των αιτούντων-ουσών άσυλο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα μας αφορούν όλους και όλες.

Έρευνα

Η έρευνα είναι η σπονδυλική στήλη της δουλειάς μας. Μια καινοτόμα στρατηγική δικαστική επίλυση δεν μπορεί παρά να στηρίζεται σε μια καλά θεμελιωμένη εμπειρική και νομική έρευνα.

Δεν ξεχνάμε την ύπαρξη ζωνών εκτός δικαίου. Η αντίληψη ότι “ό,τι δεν είναι όρατο δεν αποτελεί πρόβλημα" είναι ένας μηχανισμός απόκρυψης και λήθης σχετικά με τις παραβιάσεις δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. Κινούμενοι-ες στον αντίποδα, προσπαθούμε να δημοσιεύουμε τακτικά εκθέσεις για την τεκμηρίωση των συνθηκών που οδηγούν στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αιτούντων-ουσών άσυλο και των προσφύγων. Παράλληλα με τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με τις συνθήκες στα ευρωπαϊκά Hotspot, προωθούμε τη νομική εμπειρογνωμοσύνη και σε άλλα ζητήματα: Η έκθεσή μας σχετικά με τα πρακτικά εμπόδια στην εφαρμογή της οικογενειακής επανένωσης, για παράδειγμα, έχει συνδράμει πολλούς-ες συναδέλφους-ισσές μας σε όλη την Ευρώπη στην προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων ενώπιον της διοίκησης και των διοικητικών δικαστηρίων.

Είμαστε πεπεισμένοι-ες ότι το νομικό μας έργο θα είναι τόσο καλό, όσο καλή είναι η νομική μας επιχειρηματολογία. Για το λόγο αυτό, όλοι και όλες μας δραστηριοποιούμαστε στο πεδίο της νομικής επιστήμης. Η ανάπτυξη στέρεων και καινοτόμων νομικών επιχειρημάτων και προσεγγίσεων απαιτεί θεμελιωμένη ακαδημαϊκή έρευνα. Οι συνεργάτες-ιδές μας δημοσιεύουν τακτικά σε νομικές επιθεωρήσεις, παίρνουν μέρος σε συνέδρια και συμμετέχουν στον ακαδημαϊκό διάλογο με νομικούς-ες επιστήμονες διαφόρων πανεπιστημίων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Αν δεν αποδέχεστε τις αδικίες που υφίστανται οι πρόσφυγες και οι αιτούντες-ούσες άσυλο στα ευρωπαϊκά σύνορα στα επιμέρους προγράμματα νομικής βοήθειας.

Μείνετε σε επαφή και λαμβάνετε τακτική ενημέρωση για τα προγράμματα, τις υποθέσεις και τις εκστρατείες μας!