Μηχανισμός Παραπόνων

Για να διασφαλίσουμε την επίτευξη των σκοπών και της αποστολής μας και για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που προωθεί την ασφάλεια, ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη της ομάδας μας, των εντολέων και ωφελούμενών μας, δημιουργήσαμε έναν Μηχανισμό Παραπόνων (ΜΠ) με τον οποίο εισάγεται ένα επίσημο και τυποποιημένο σύστημα για την συλλογή, λήψη, επεξεργασία και ανταπόκριση σε παράπονα και καταγγελίες.

Βασική μας μέριμνα είναι ο Μηχανισμός Παραπόνων να είναι ασφαλής, να μη δημιουργεί αίσθηση ή υπόνοια μεροληψίας ή απειλής και να είναι προσβάσιμος κα χρηστικός, ώστε να επιτρέπει σε όλους-α-ες να υποβάλλουν παράπονα ή να αναφέρουν κάθε είδους παράπτωμα ή κακή συμπεριφορά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ;

Ένας Μηχανισμός Παραπόνων είναι ένας τυποποιημένος μηχανισμός που δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που είναι θύματα ή μάρτυρες των παραπτωμάτων ενός οργανισμού να τα καταγγείλουν και, την ίδια στιγμή, στον εν λόγω οργανισμό τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αυτές τις καταγγελίες με συντεταγμένο τρόπο.

Ο Μηχανισμός Παραπόνων αποτελεί έναν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης που συμβάλλει στο να αποκαλύπτονται αφανείς πρακτικές που ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για την αποστολή και το έργο της οργάνωσής μας. Αντιλαμβανόμαστε τον ΜΠ μας ως ένα εργαλείο λογοδοσίας αλλά και συνεχούς προσπάθειας για την εκπλήρωση της αποστολής μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των καταγγελλόντων-ουσών, είναι καθοριστική η διατήρηση της εμπιστευτικότητας κατά το χειρισμό των καταγγελιών. Για το λόγο αυτό η πρόσβαση και η κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών περιορίζεται αποκλειστικά σε έναν περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων που αναλαμβάνουν την απαιτούμενη διερεύνηση.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟ

Η Equal Rights ορίζει ως παράπονο την συγκεκριμένη τυπική διατύπωση δυσαρέσκειας ή παραπόνου σχετικά με κάποιο πρόσωπο ή γεγονός που σχετίζεται με την εργασία μας.

Παραδείγματα και κατηγορίες παραπόνων αποτέλουν

  • σχετικά με τη λειτουργία μας, τα προγράμματα και τα έργα που υλοποιούμε
  • σημαντικές παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας της οργάνωσης
  • ατομικά παραπτώματα (π.χ. επίθεση, παρενόχληση, εκφοβισμός)

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟ

Όσοι-α-ες εμπλέκονται ή επηρεάζονται από το έργο της Equal Rights μπορούν να υποβάλουν παράπονο προς την οργάνωση.

Τα παράπονα μπορούν να υποβληθούν με διαφορετικούς τρόπους, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα εμπόδια που ενδέχεται να προκύψουν λόγω κοινωνικού ή πολιτισμικού υπόβαθρου, γλώσσας ή φύλου.

Γενικά, οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@equal-rights.org 

Επίσης, παράπονα μπορούν να υποβληθούν μέσω τηλεφώνου ή προφορικά προς μέλη του προσωπικού της Equal Rights. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το εν λόγω μέλος του προσωπικού ενημερώνει τον-την καταγγέλλοντα-ουσα για τη δυνατότητα υποβολής του παράπονου μέσω του Μηχανισμού Παραπόνων και για τη δυνατότητα υποβολής του παραπόνου για λογαριασμό του.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:  Εγχειρίδιο του μηχανισμού καταγγελιών μας (Link)